Sunday, March 19, 2017

ಮೈಸೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ !

೨೦೧೭ ರ ಮಾರ್ಚ್, ೧೮ ರಂದು,  ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರ ನಂತರ   ಚಲನಚಿತ್ರ ಪದರ್ಶನ ಹಾಗು ಪ್ರೀತಿ ಭೋಜನವಿತ್ತು. 


No comments: